PrivacyBeleid

Privacybeleid Het Snoepjesmonster


https://www.hetsnoepjesmonster.nl/


Over ons privacybeleid

Het Snoepjesmonster geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebbenvoor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uwgebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen terbeschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van HetSnoepjesmonster. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/08/2023, met het publiceren vaneen nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevensover u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welkevoorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijzewij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft metbetrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.


Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, uvindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welkebeveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.


Webwinkelsoftware

One.com

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van One.com. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onzedienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. One.com heeft toegang tot uwgegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een anderdoel. One.com is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passendebeveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie eneen sterk wachtwoordbeleid. One.com maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen metbetrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.One.com behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om dedienstverlening verder te verbeteren.

One.com

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van One.com. Deze partij heeftpassende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onzegegevens zoveel mogelijk te voorkomen. One.com heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Payment processors

Stripe

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform vanStripe. Stripe verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- ofcreditcardnummer. Stripe heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uwpersoonsgegevens te beschermen. Stripe behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om dedienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.Stripe deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens eninformatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemdewaarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op deonderdelen van Stripe's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Stripe bewaart uw gegevens niet langerdan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur danbent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wijde review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website.In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. Inhet geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres metWebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevenste beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van dedienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Allehierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens vantoepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.


Google reviews en Trust Pilot

Wij verzamelen reviews via het platform van Google, Webwinkelkeur en Trust Pilot. Als u een review achterlaatvia Google, Webwinkelkeur en Trust Pilot dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. Google,Webwinkelkeur en Trust Pilot deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnenkoppelen. Google, Webwinkelkeur en Trust Pilot publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommigegevallen kan Google, Webwinkelkeur en Trust Pilot contact met u opnemen om een toelichting op uw review tegeven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres metGoogle, Webwinkelkeur en Trust Pilot Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om eenreview achter te laten. Google, Webwinkelkeur en Trust Pilot heeft passende technische en organisatorischemaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Google, Webwinkelkeur en Trust Pilot behoudtzich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoorhebben wij aan Google, Webwinkelkeur en Trust Pilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemdewaarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op deonderdelen van de dienstverlening waarvoor Google, Webwinkelkeur en Trust Pilot derden inschakelt.


Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik vande diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van hetuitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens

ook aan deze partijen ter beschikking.


Facturatie en boekhouden

One.com

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van One.com. Wij delen uw naam,adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voorhet administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.One.com is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. One.com gebruikt uwpersoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen


Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van deverwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uwverzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uwgegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieveverplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomsttussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onzedienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser enbesturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Het Snoepjesmonster op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tothet delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In eendergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wetons biedt daartegen verzetten.


Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat uaangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dittevens opvatten als een vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar bewarenvanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een wettelijke rechtvaardigingsgrond tengrondslag ligt. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding vanuw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten metbetrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welkerechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomenafschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u degegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich telegitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoekadministreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de

machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om eenklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op eenverkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkersdie deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebbenopgeslagen.


Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoonvoor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoeherleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voorprivacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligdsturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft nietlanger worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon ofdaartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aanonze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uwverzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevensover u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar allewaarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veiligekoppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevensdoor of in opdracht van Het Snoepjesmonster. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk degegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullenwij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna deverwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvormingof profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht vantoepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voorprivacyzaken.


Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in dezegegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.


Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in dezeprivacyverklaring.


Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meestrecente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevensmet betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens

Het Snoepjesmonster

Postbus 1109 1810 KC Alkmaar Nederland

T (061) 631-6406

E-contact@hetsnoepjesmonster.nl

Contactpersoon voor privacyzaken: L.A. Tholel

unsplash